ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN COÖPERATIE PIT


> De onderstaande voorwaarden is geldend voor de diensten van Coöperatie PIT U.A.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Coöperatie PIT: Coöperatie PIT U.A., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 75462699
Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn.
Opdrachtgever: degene die de Overeenkomst met Coöperatie PIT aangaat.
Offerte: Formeel aanbod van Coöperatie PIT tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van een, potentiële, opdrachtgever
Resultaat: Kennis die Coöperatie PIT in het kader van prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn rapporteert, ongeacht in welke verschijningsvorm (rapport, tekening, berekening, handboek, model, programmatuur etc.)

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:
1. alle onder verantwoordelijkheid van Coöperatie PIT uit te brengen offertes en te verrichten prestaties, waaronder leveringen, hetzij ter uitvoering van een uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekte en/of aanvaarde opdracht, hetzij in het kader van de betrekkingen die tussen Coöperatie PIT en de Opdrachtgever ontwikkelen in verband met de uitvoering van opdrachten of anderszins;
2. alsmede op alle op informele basis onder verantwoordelijkheid van Coöperatie PIT verrichte prestaties jegens de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zullen blijven en dat eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of worden. Alles tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Offerte

1. Offertes van Coöperatie PIT zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2. Wanneer na de opdrachtverstrekking blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist dan wel gewijzigd zijn, behoudt Coöperatie PIT zich het recht voor de inde offerte vermelde prijzen en leveringstermijnen aan te passen
3. Door Coöperatie PIT uit te brengen offertes hebben een vaste, in de offerte te bepalen geldigheidsduur. Indien de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze zestig dagen.

Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht

Zolang niet op andere wijze blijkt dat Coöperatie PIT een opdracht heeft aanvaard (in welk geval deze Algemene Voorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn), dient de Opdrachtgever er van uit te gaan dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft geleid, indien de Opdrachtgever een offerte van Coöperatie PIT binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard, of indien Coöperatie PIT een anderszins door de Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Coöperatie PIT zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

Artikel 6 Gevolgen intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht

1. De Opdrachtgever zal Coöperatie PIT alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of onderbreken van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de onderbreking niet aan Coöperatie PIT toe te rekenen valt en opdrachtgever al het mogelijke heeft gedaan om het intrekken of onderbreken te voorkomen. Voor zover deze kosten niet in redelijkheid te berekenen valt, zijn deze kosten te stellen op minimaal 25% van het restant van de aanneemsom of, in geval van projectleiding, minimaal 25% van de gefactureerde omzet in de laatste 3 maanden.
2. Indien opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht 10 of meer werkdagen voor aanvangstijd annuleert zal 25% van de totale opdrachtsom in rekening worden gebracht. Bij annulering tussen 5 en 10 werkdagen voor aanvangstijd zal 50% van de totale som in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvangstijd zal 75% van de totale opdrachtsom in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 1 werkdag voor aanvangstijd zal de volledige opdrachtsom in rekening worden gebracht.
3. Indien een onderbreking langer duurt dan zes maanden heeft Coöperatie PIT het recht de opdracht als ingetrokken te beschouwen. Als begindatum van de onderbreking geldt de dagtekening van de brief van de Opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt, of, bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin Coöperatie PIT de onderbreking constateert.
4. Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft Coöperatie PIT het recht eventuele extra kosten door te berekenen, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van medewerkers van Coöperatie PIT of hen die in opdracht van Coöperatie PIT werkzaam zijn.

Artikel 7 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Coöperatie PIT nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Wanneer beide partijen het nodig achten, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of internetaansluiting.

Artikel 8 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door zowel de opdrachtgever als Coöperatie PIT geschiedt in onderling overleg, tenzij hier bij opdrachtverstrekking afwijkende afspraken over zijn gemaakt. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Coöperatie PIT een coöperatie van zelfstandig ondernemers is en dat onderaanneming binnen de coöperatie een vanzelfsprekendheid is.

Artikel 9 Personeel

Coöperatie PIT kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging zal de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Coöperatie PIT plaatsvinden.

Artikel 10 Vergoedingen

1. Coöperatie PIT verricht haar prestaties tegen een vooraf overeen te komen bedrag. Dit kan zijn een totaalbedrag per project of een uurtarief.
2. De in het eerste lid vermelde vergoedingen worden vermeerderd met omzetbelasting en zijn gebaseerd op uitvoering van opdrachten onder niet-uitzonderlijke omstandigheden.
3. De in het eerst lid vermelde vergoedingen omvatten, tenzij anders overeengekomen, geen reis- en verblijfkosten en kosten ter zake van prestaties die door derden, ingeschakeld door Coöperatie PIT worden verricht.
4. Kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals kosten ter zake van prestaties van derden die dienen ter ondersteuning van de opdracht zonder in die opdracht inbegrepen te zijn dienen rechtstreeks door de Opdrachtgever aan die derden te worden betaald. Coöperatie PIT zal de Opdrachtgever tijdig in kennis stellen van in dit lid bedoelde kosten, die nodig zijn om de prestaties naar behoren te verrichten en maakt dienaangaande op verzoek van de Opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke, doch niet-bindende, begroting; uit een mogelijke niet-tijdige in kennisstelling zal de Opdrachtgever evenwel generlei recht op niet-betaling kunnen ontlenen.
5. Indien er binnen 48 uur vóór de geplande afspraak geannuleerd wordt, zal 50% van het dagtarief in rekening worden gebracht.
6. De tarieven kunnen door Coöperatie PIT eenmaal per jaar onaangekondigd worden aangepast met een maximale verhoging van 10%. Overige tariefwijzigingen gaan in aan het begin van de maand volgende op de bekendmaking ervan, of zoveel later als Coöperatie PIT dit kenbaar maakt.

Artikel 11 Betaling

1. Betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen is.
2. Eventuele reclames tegen de factuur, die binnen 8 dagen na factuurdatum dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op.
3. In het geval Opdrachtgever een factuur betwist op basis van de in de factuur genoemde geleverde uren, is de urenregistratie van Coöperatie PIT bindend voor oplossing van dit geschil behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever.
4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de dag na de vervaldatum, zonder dat Coöperatie PIT tot enige sommatie of ingebrekestelling verplicht is. De Opdrachtgever is in zodanig geval over het verschuldigd gebleven bedrag een rente schuldig gelijk aan het tarief van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
5. Coöperatie PIT zal na een verzuim van 30 dagen na de gestelde termijn overgaan tot het nemen van maatregelen tot invordering van verschuldigde bedragen of tot handhaving van haar overige rechten jegens Opdrachtgever. De Opdrachtgever is in zulk geval gehouden Coöperatie PIT alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden en alle kosten die Coöperatie PIT binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend. Ingeval van invordering van verschuldigde bedragen heeft Coöperatie PIT de keus de op invordering vallende kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen, of om die kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

Artikel 12 Resultaten

1. Een Resultaat bestaat uit kennis waarover Coöperatie PIT in het kader van de prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan de opdrachtgever rapporteert, onverschillig de verschijningsvorm van een Resultaat (rapport, tekening, berekening, handboek, model, programmatuur, etc.). Modellen, technieken en instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Coöperatie PIT. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Coöperatie PIT.
2. De opdrachtgever heeft het recht van Coöperatie PIT in het kader van de uitvoering van de opdracht ontvangen stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
4. De eigendomsrechten op het Resultaat blijven in handen van Coöperatie PIT, in ieder geval tot na volledige betaling door de opdrachtgever. Wanneer de (gebruiks)rechten op het Resultaat na uitvoering van de opdracht door Coöperatie PIT en nakoming van de betalingsverplichting door de Opdrachtgever zijn overgegaan op de Opdrachtgever, zoals schriftelijk overeengekomen, is het Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Coöperatie PIT niet toegestaan dit Resultaat aan derden ter beschikking te stellen, derden hierin inzage te verlenen danwel dit Resultaat te vermenigvuldigen voor andere doeleinden dan in het vorige lid bepaald.
5. De Opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage van Coöperatie PIT te verlangen. Voor zover de Overeenkomst niet in de kosten daarvan voorziet, mag Coöperatie PIT de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven in rekening brengen.

Artikel 13 Geheimhouding en privacy

1. Coöperatie PIT zal geheim houden:
a. alle gegevens die zij in het kader van een offerte dan wel een opdracht van de Opdrachtgever ontvangt of op enigerlei andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door Coöperatie PIT onderkend behoord te worden.
b. Resultaten, als bedoeld in artikel 12, eerste lid. De geheimhoudingsverplichting geldt, onverkort het bepaalde in artikel 12, niet voor de Resultaten welke:
i. een algemeen, dat wil zeggen niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van de Opdrachtgever betrekking hebbend, karakter hebben, dan wel
ii. openbaar zijn of worden zonder toedoen van Coöperatie PIT, dan wel
iii. reeds in het bezit van Coöperatie PIT waren, dan wel
iv. Coöperatie PIT rechtmatig van een derde heeft gekregen, dan wel
v. in overleg met de Opdrachtgever als niet- vertrouwelijk zijn of worden aangemerkt.
2. De Opdrachtgever zal geheimhouden bedrijfsinformatie van Coöperatie PIT, waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door de Opdrachtgever onderkend behoort te worden.
3. Bij het verwerken van persoonsgegevens door Coöperatie PIT in opdracht van de opdrachtgever is de opdrachtgever er voor verantwoordelijk dat er een verwerkersovereenkomst wordt opgesteld. Een concept verwerkersovereenkomst wordt op verzoek van opdrachtgever als bijlage bij de opdracht beschikbaar gesteld door Coöperatie PIT en door beide partijen ondertekend.
4. Onverkort de verplichting van Coöperatie PIT tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 12, kan een rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn nimmer met zich meebrengen dat Coöperatie PIT jegens de Opdrachtgever gehouden is op enig werkterrein, waarop Coöperatie PIT zich begeeft of gaat begeven, beperkingen in acht te nemen.

Artikel 14 Publicaties

Coöperatie PIT heeft het recht tot publicatie van niet-geheime informatie verband houdende met in het kader van Overeenkomst verrichte prestaties.

Artikel 15 Garantie op geleverde zaken

1. Voor zover niet anders overeengekomen garandeert Coöperatie PIT de eventueel door haar geleverde zaken niet zijnde diensten voor een periode gelijk aan die van de fabrikant van de zaken voor wat betreft de doelmatigheid van het ontwerp en de kwaliteit van de gebruikte materialen.
2. Indien een derde van wie Coöperatie PIT de desbetreffende zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, tegenover Coöperatie PIT een geringere garantieverplichting in acht neemt, zal Coöperatie PIT haar garantieverplichting tegenover de Opdrachtgever evenredig aanpassen. Overigens is Coöperatie PIT met betrekking tot de levering tot geen andere vrijwaring gehouden.
3. De verplichting van Coöperatie PIT onder de genoemde garantie is beperkt tot het, naar keus van Coöperatie PIT, herstellen of vervangen van de gebrekkige zaak of terugbetaling van de daarvoor betaalde vergoeding. De artikelen 13 en 14 zijn onverminderd van toepassing.

Artikel 16 Prestaties door derden

1. Indien en voor zover een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht naar het oordeel van Coöperatie PIT dit vereist, heeft zij het recht prestaties te doen geschieden door een of meer derden.
2. Coöperatie PIT staat, onverminderd het bepaalde in artikel 13, in voor van derden ontvangen gegevens tenzij door haar uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven; ook staat Coöperatie PIT in voor door derden in opdracht van Coöperatie PIT verrichte prestaties.
3. Het staat opdrachtgever vrij om derden aan Coöperatie PIT aan te bevelen, waarbij Coöperatie PIT zelfstandig het besluit zal nemen om de aanbevelen persoon wel of niet een opdracht te gunnen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Coöperatie PIT is tegenover de Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden schade, indien hij aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove -en derhalve verwijtbare- onzorgvuldigheid van Coöperatie PIT of werknemers van Coöperatie PIT dan wel van personen wier diensten Coöperatie PIT gebruik maakt en voor wie Coöperatie PIT aansprakelijk is.
2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Coöperatie PIT voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
3. Indien een opdracht meer dan een object betreft, wordt voor de bepaling van de limiet van aansprakelijkheid van Coöperatie PIT slechts dat gedeelte van de verschuldigde vergoeding in aanmerking genomen dat direct betrekking heeft op het object ter zake waarvan schade blijkt te zijn ontstaan.
4. Ondanks de gehoudenheid van Coöperatie PIT tot inachtneming van zorgvuldigheid en het in het verband daarmee in het eerste lid bepaalde, staat Coöperatie PIT er niet voor in dat door haar geleverde Resultaten en door haar verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuelen rechten en industriële eigendom.
5. De Opdrachtgever zal Coöperatie PIT vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake van vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte prestaties waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van de Opdrachtgever en personen van wier diensten de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt.
6. Indien de Opdrachtgever de risico’s verbonden aan de uitvoering van Resultaten door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden Coöperatie PIT te vrijwaren tegen de gevolgen van enig regresrecht vanwege de verzekeraar uitgeoefend.
7. De beperkingen in de schadevergoedingsverplichtingen van de Opdrachtgever uit dit artikel zijn mede van kracht ten opzichte van werknemers en van Coöperatie PIT, alsook ten opzichte van derden waarvan Coöperatie PIT bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt en voor wie Coöperatie PIT aansprakelijk is.

Artikel 18 Overmacht

1. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is Coöperatie PIT nimmer aansprakelijk indien zij niet of tijdig aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen en dergelijke.
2. Indien derden van wie Coöperatie PIT voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor Coöperatie PIT zouden hebben overgeleverd, levert dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor Coöperatie PIT zelf overmacht jegens de Opdrachtgever op.

Artikel 19 Ontbinding na verzuim opdrachtgever

1. Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever in verzuim indien bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien. Alsdan heeft Coöperatie PIT het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat Coöperatie PIT tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht van Coöperatie PIT op vergoeding van schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is iedere vordering die Coöperatie PIT ten laste van de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
2. In het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind -, of curatelestelling van de Opdrachtgever zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft Coöperatie PIT zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

Artikel 21 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter.
2. Op de totstandkoming en uitvoering van Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Deze leveringsvoorwaarden zijn 5 oktober 2019 door Coöperatie PIT gedeponeerd bij de kamer van koophandel.